Nhóm Nhà trẻ: trẻ từ 12 tháng đến 36 tháng tuổi.

    – 12 tháng đến 18 tháng tuổi: 01 nhóm, 12 trẻ đến 18 trẻ

    – 19 tháng đến 24 tháng tuổi: 01 nhóm,  12 trẻ đến 18 trẻ

    – 25 tháng đến 36 tháng tuổi: 02 nhóm, mỗi nhóm 12 trẻ đến 18 trẻ

 Lớp Mẫu giáo: trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi.

   –  Lớp 3 tuổi:  02 lớp, mỗi lớp 15 trẻ đến 20 trẻ

   –  Lớp 4 tuổi:  02 lớp, mỗi lớp 15 trẻ đến 20 trẻ

   –  Lớp 5 tuổi:  02 lớp, mỗi lớp 15 trẻ đến 20 trẻ